Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości


Data Opis Suma oszacowania Cena wywołania Rękojmia
11-05-2022r.
godz.: 09:00
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 63-100 Śrem, ul. Konstytucji 3 Maja 2/1, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00043487/1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 74,70 m2, położony na parterze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i toalety. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego pomieszczeniem przynależnym jest komórka lokatorska w piwnicy o pow. ok. 5,6m2. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu wynoszący 7470/671730 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budynek położony jest na obszarze oznaczonym symbolem C2_M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się lokalizację usług w parterach budynków.

222 000,00zł 166 500,00zł 22 200,00zł